เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อพรรคอนาคตใหม่ออกมาบอกว่าทาง กกต. โทรศัพท์มาแจ้งห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง คสช.

                  พรรคอนาคตใหม่ถูกสกัดอีกแล้วหรือเปล่า คำถามที่ตามมา

                  พลิกไปดูคำสั่ง คสช.ที่ กกต.อ้างถึงคือคำสั่ง 57/2557เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปที่เกี่ยวข้องคือข้อ 2 ส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีข้อความที่ระบุห้ามไว้คือ “เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดําเนินการประชุม หรือดําเนินกิจการใด ๆในทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวด้วย ในกรณีมีข้อสงสัยให้หารือคณะกรรมการการเลือกตั้ง”

                  หรือที่เรียกว่า คำสั่งล็อกพรรคการเมือง

                  ความจริงคำสั่งนี้หมายถึงพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมือง 2550 ซึ่งก็คือพรรคการเมืองเก่า อย่างไรก็ตาม ทาง กกต.บอกว่าต้องครอบคลุมพรรคการเมืองใหม่ด้วย และจะทำหนังสือแจ้งพรรคการเมืองใหม่ด้วยอีกครั้ง หลังจากที่เคยทำหนังสือแจ้งพรรคการเมืองเ่ก่าไปแล้ว

                  แล้วคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่คลายล็อกพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมได้ล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมาล่ะ ให้ทำได้แล้วไม่ใช่หรือ?

                  คำตอบ คือ ไม่ใช่

                  ที่ คสช.อนุญาตให้ทำได้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561ก็มีเช่น การประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรค เพื่อทำนโยบาย ทำคำประกาศ ทำข้อบังคับพรรค ตั้งสาขาพรรค รับสมาชิกพรรคซึ่งก็ต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไป

                  “เรื่องใดที่ไม่ได้กำหนดไว้หมายถึงยังทำไม่ได้ ต้องขออนุญาต คสช.เป็นเรื่อง ๆ ไป” นักกฎหมายอธิบายตามนี้

                  วกกลับมาดูเรื่องการบริจาคให้พรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมือง 2560 จะอยู่ในส่วนของ “รายได้พรรคการเมือง” (มาตรา 62) ซึ่งประกอบด้วย

                  1.เงินทุนประเดิมพรรค

                  2.เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค

                  3.เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค

                  4.เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค

                  5.เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค

                  6.เงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนพรรคการเมือง

                  7.ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค

                  ถามว่า ทำไมยังต้องห้ามพรรครับบริจาค?

                  ตามเหตุผลในคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับ 13/2561สรุปได้ว่า เพื่อให้ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองคงอยู่ต่อไปแต่ที่ผ่อนคลายให้บางกรณีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม

                  แต่ถ้าถามว่าแบบนี้เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมอง...

 

=============

โดย @jin_nation