พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายรูเมน ราเดฟ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย

กรุงโซเฟีย

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับไมตรีจิตมิตรภาพให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว