เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบอาหารพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง  โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   พระราชทานอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 2 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร นำไปจัดประกอบอาหารพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาล / ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) และ ศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19 ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   พระราชทานอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย โดยบุคลากรผู้ปรุงอาหารจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการนำอาหารพระราชทานให้ที่โรงพยาบาล ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะไม่มีการจัดตั้งหน่วยแจกอาหารพระราชทาน ณ ที่หนึ่งที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   พระราชทานอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 2 นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยจัดทำมื้อละ 2,500 กล่อง วันละ 3 มื้อ รวมทั้งสิ้น 7,500 กล่องต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 


ทั้งนี้ทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ร้านอาหารกว่า 30 แห่งร่วมกันปรุงอาหารพระราชทาน ในแต่ละมื้อซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ค้าขายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 2 อีกด้วย.

CR : จำรัส   โกยอารี/สมุทรสาคร