วันนี้(21 พ.ย.63) เวลา 18.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ  จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสุธินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

  "ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทองนาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัยประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา”พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

  "ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช  วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 120 ราย ตามลำดับ เสร็จแล้ว นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

   นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง พระนครศรีอยุธยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

  เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม 

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

19.48 น. ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาแล้วเสร็จ ทั้ง 2 พระองค์ ได้ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตั้งแต่บริเวณหน้าที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยาวเรื่อยไปบนถนนอยุธยา-เสนา มุ่งหน้าไปทางแยกวรเชษฐ์ โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลทักทายราษฎร พร้อมทรงโน้มพระวรกาย และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ราษฎร ร่วมฉายพระรูปได้ โดยไม่ถือพระองค์ และพระราชทานลายพระหัตถ์ ร่วมถึงลงพระปรมาภิไธย บนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎรด้วย

โดยราษฎรที่มาร่วมรับเสด็จในวันนี้ ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ กรุงเทพมหานคร ,อ่างทอง เป็นต้น ซึ่งทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงบางส่วนได้ชูพระบรมฉายาลักษณ์ ไว้เหนือศรีษะ และพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้อง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พอเห็นสมควรแก่เวลาทั้ง 2 พระองค์ จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ