ฯพณฯ นายมิลอช เชมัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก

กรุงปราก

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันและความเข้าใจที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว