ทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ครั้งที่ 2 นำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ม.ศิลปากร

 

 

 


 
เวลา 16.44 น. วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ”(Various Patterns; Diversity of Life 2) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการทำวิทยานิพนธ์ด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่แก่สาธารณชน ครั้งที่ 2   โดยเป็นการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้าย เพื่อจบการศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกล่าวถวายรายงาน และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกคณะกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์ 5 คน ได้แก่ ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, รศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ และ ศ.เดชา วราชุน การนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายถึงเนื้อหาสาระและการปฏิบัติงานของวิทยานิพนธ์ในชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2” โดยการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  จะใช้สัญลักษณ์และความหมายการแสดงออกจากสิ่งที่ทรงมีความประทับใจ นั่นคือ “เสือ” อันหมายถึง ความสัมพันธ์และความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ทั้งความใกล้ชิด ความผูกพันทางสายเลือด และความเป็นผู้นำของอาณาจักร ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชบิดา 

 

 

 

นอกจากนั้นลวดลายของเสือยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ มาผสมผสานกับจินตนาการจากจิตใต้สำนึกตามบริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทรงคุ้นเคย ผ่านลายเส้นที่ทรงวาดลงบนผืนกระดาษที่แสดงถึงความแม่นยำ เด็ดเดี่ยว เคลื่อนไหว มีชีวิต มีลมหายใจ มีจิตวิญาณ เพื่อส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชนชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มที่

 

โดยรูปแบบของงานศิลปะเป็นกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับคุณลักษณะของงานศิลปะที่ซื่อตรงบริสุทธิ์ใจโดยไม่ยึดติดหรือใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใด ๆ แต่ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในใจจิตใจใต้สำนึก ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนแบบศิลปะนาอีฟ หรือ นาอีฟอาร์ต (Naive Art) โดยทรงทำการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้คือ อองรี รุสโซ จิตรกรชาวฝรั่งเศส และยะโยะอิ คุสะมะ จิตรกรหญิงชาวญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

 

 

 

จากนั้น ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถวายสูจิบัตร  ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายรายงานการจัดแสดงนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ” (Various Patterns; Diversity of Life 2) 

 

ถัดมา นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการว่า ดังที่ได้รับฟังการบรรยายของใต้ฝ่าละอองพระบาท เนื่องจากการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง"หลากลาย หลายชีวิต 2" รู้สึกถึงความปลื้มปิติในสาระของงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงแสดงมา บัดนี้คณะกรรมการสอบได้ลงมติให้การสอบปากเปล่าในครั้งนี้ผ่านเป็นเอกฉันท์ คะแนนระดับดีมาก ขอพระบรมราชานุญาตแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ ของใต้ฝ่าละอองพระบาทในครั้งนี้

 

 

 

โอกาสนี้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ”(Various ถPatterns; Diversity of Life 2) โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มของผลงานตามเนื้อหาสาระ ได้แก่

 

 กลุ่มที่ 1  อัตลักษณ์ของเสือ แสดงภาพของเสือที่ปรากฎอยู่ในผลงานวิทยานิพนธ์ แทนความหมายของผู้ปกครองราชอาณาจักร เสือมีความหมายเฉพาะตัวและมีความสำคัญยิ่งแก่ตัวผู้สร้าง เสือในภาพเขียนแต่ละตัวมีรูปร่าง ท่าทางและลวดลายแตกต่างกัน มีความน่าเกรงขาม นุ่มนวล หรือมีดวงตาใสซื่อบริสุทธิ์


 กลุ่มที่  2  เสือกับธรรมชาติการจัดวาง กลุ่มนี้ผู้สร้างต้องการจัดวางเสือให้อยู่กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ บรรยากาศสะท้อนเรื่องราวธรรมชาติในขณะที่บางภาพสะท้อนเรื่องราวลึกลับแต่แสดงออกในบุคลิกภาพเรียบง่ายใสซื่อบริสุทธิ์ ผู้ชมเห็นได้ทั้งความเป็นรูปแบบและนามธรรม


 กลุ่มที่  3  เสือกับลายเส้นและภาพขาว-ดำ เป็นการทำงานด้วยการใช้เพียงลายเส้นขาว-ดำ เป็นแนวคิดที่เรียกว่า ทำน้อยให้ได้มาก มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง


 กลุ่มที่  4  เสือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานผสมผสานด้วยกานนำสัญลักาณ์ของโครโมโซม โครงสร้างของดีเอ็นเอ สูตรเคมีต่างๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวลงไปในตัวเสือ ทำให้เกิดลวดลายที่แปลกตา เป็นงานสร้างสรรค์แบบใหม่ที่ยังไม่มีใครทำ


 กลุ่มที่  5  เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์ ศิลปินใช้จิตนาการให้เกิดความงดงามได้ ทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ สุนทรียภาพที่แปลกตาและสร้างรอยยิ้มแก่ผู้ชม


 กลุ่มที่ 6  เสือ ดอกไม้ และ สิ่งมีชีวิตต่างๆ เสือที่ปรากฎอยู่ในงานวิทยานิพนธ์ แรกเห็นอาจจะเป็นภาพที่ดูดุร้าย แต่เสือในงานศิลปกรรมศิลปืนใช้การตีความตามเบื้องหลังของตนเอง บุคลิกของเสือจึงกลายเป็นภาพที่อ่อนโยนมีเมตตา ผลงานกลุ่มนี้ศิลปินได้ผูกสัมพันธ์กับศิลปะหลายแขนง แสดงทั้งจิตรกรรม ดินตรี วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และงานออกแบบเครื่องประดับ ทรงเป็นศิลปินหญิงจึงไม่แปลกที่จะปรากฎดอกไม้อยู่ในงานคู่กับเสือ


 กลุ่มที่ 7 นกฮูกกับสัตว์มีปีก ใช้นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ทั้งความมีโชค และความเฉลียวฉลาด แต่สำหรับอีกหลายประเทศนกฮูกเป็นตัวแทนความโชคร้าย แสดงให้เห็นว่า มีบุคลิกลี้ลับน่าสงสัยเป็นที่สนใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ นอกจากนกฮูก ยังมีสัตว์มีปีกอื่นๆ เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและเสรีภาพ


 กลุ่มที่ 8 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์ เป็นการนำจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มาเปลี่ยนให้เป็นศิลปะภาพพิมพ์. ได้แก่ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์ตระแกรงไหมรวม 8 ภาพ


 กลุ่มที่ 9 ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆ   คณะทำงานนิทรรศการ ขอพระราชทานอนุญาตอัญเชิญต้นแบบจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่งดงาม มาขยายแบบ เปลี่ยนเป็นงานสื่อผสม งานสามมิติ งานประติมากรรม ศิลปะจัดงาง และมัลติมีเดียสื่อผสม

 

 

ต่อจากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องดนตรี “กู่เจิง” และนิทรรศการการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม ชุด “สายสัมพันธ์ สองแผ่นดิน” ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี เครื่องดนตรีแห่งราชสำนักจีน “กู่เจิง” ที่ทรงโปรด และภาพการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม ชุด “สายสัมพันธ์ สองแผ่นดิน”ครั้งที่ 1-6 ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อด้วยห้องจัดแสดง “เลโก้” ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจให้เป็นประโยชน์ ด้วยทรงใช้พระสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง

 

จากนั้นเสด็จไปยัง หอศิลป์พิมานทิพย์ (อาคาร 1) เพื่อทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ แสดงความยินดีในโอกาสทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะ จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
สำหรับนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ” (Various Patterns; Diversity of Life 2) ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์นี้ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.อัตราค่าเข้าชมท่านละ 150 บาท โดยจะได้รับแก้วเซรามิคที่ระลึก 1 ใบ ทั้งนี้รายได้จากค่าเข้าชมสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์

 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์