เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษต่อผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติสุข “Building Bridges for Peace and Understanding”

         โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อาร์ชบิชอป แห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบิชอบ ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมาและประธานกรรมาธิการฝ่ายเสวนาระหว่างศาสนา และ คริสตศาสนสัมพันธ์ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมรับเสด็จ

 

 

'โป๊ปฟรันซิส'เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ

         เมื่อเสด็จขึ้นเวทีหอประชุมจุฬาฯ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบทูลรายงานและถวายของที่ระลึกแด่พระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ถวายสูจิบัตร บิชอป ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กราบทูลต้อนรับ

 

         จากนั้น คณะนักร้องประสานเสียงจากหลากหลายกลุ่มศาสนา ประกอบด้วย คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนักร้องประสานเสียงมูโค่พอ จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และคณะนักร้องประสานเสียงอัตตัร จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ขับร้องเพลง “Peace Prayer” ภายใต้การอำนวยเพลงโดย อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

 

 

'โป๊ปฟรันซิส'เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ

         ในการนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติสุข” ความสมัครสมานสามัคคี ให้เกียรติแก่ทุกคนจะเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัวมนุษยชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจากนั้นคณะนักร้องประสานเสียง ขับร้องเพลง “Songs of Freedom” จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสทรงถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำศาสนาต่างๆ และผู้ทรงเกียรติทั้ง 18 คนบนเวที ก่อนเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาฯ

 

          สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669 – 2019) ครบรอบ 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน (ค.ศ.1969 – 2019)