royal coronation
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี ทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 18:00 น.
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา,พระบรมราชินี,วันสตรีไทย,สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
Shares :
เปิดอ่าน 4,335 ครั้ง

ทรงย้ำสตรีมีหน้าที่สำคัญต่อสถาบันครอบครัว-สังคม-ประเทศ

          เวลา 16.25 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ผ้าไทยสีฟ้า เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตร แก่สตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯรับเสด็จ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

         การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเกียรติบัตรเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน จากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 และมีพระราชดำรัสเปิดงาน ความว่า...ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

          ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้

          คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

          ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน

          จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลส มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพระราชทานวโรกาสให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการดำเนินงานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ก่อนเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

          ทั้งนึ้ นายจุติ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ 1. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ 2. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ 3.พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอันจะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

          นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และและภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทย ได้มีความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย และเพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอันที่จะพร้อมใจกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นางยุวดี นิ่มสมบุญ-นางเอมอร ศรีวัฒนประภา

          สำหรับ สตรีไทยดีเด่น ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562 อาทิ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็นภรรยานายวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้รางวัลประเภทนักธุรกิจ, รศ.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รางวัลประเภทการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับรางวัลประเภทสังคมสงเคราะห์, นางอาภาภรณ์ โกศลกุล คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รางวัลประเภทสื่อมวลชน นางสาวพัชนี เต็มเปี่ยม รับรางวัลประเภทกฎหมาย รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ประเภทสรรหาด้านข้าราชการฯลฯ

นางสาวพัชนี เต็มเปี่ยม

          นางสาวพัชนี เต็มเปี่ยม สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ​​2562 ประเภทกฎหมาย อายุ 89 ปี ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งอุทิศตนทำงานด้านนี้มานากว่า 30 ปี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ ที่ผ่านมาทำงานให้กับสมาคมฯ โดยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายช่วยเหลือผู้ยากไร้ สตรี เด็ก เยาวชน และคนพิการ ที่เข้าไม่ถึงกฎหมาย และถ้าจะต้องว่าความก็จะมีทนายอาสาไปว่าความให้ การทำงานตรงนี้เป็นงานจิตอาสา ที่ต้องมีความเสียสละ สำหรับการพัฒนาสตรีสู่ความยั่งยืน สตรีต้องมีความมั่นใจในตัวเอง และนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

ดร.นิลุบล ลิ้มพงศ์พันธุ์ (ซ้าย)

          ด้าน ดร.นิลุบล ลิ้มพงศ์พันธุ์ สตรีดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทสังคมสงเคราะห์ เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ที่ผ่านมาตนทำงานทางด้านเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก พูดคุยให้เด็กรู้สึกดีขึ้น ในการทำงานตนทุ่มเทที่จะให้กำลังใจเด็กผู้กระทำความผิดให้ได้รับความช่วยเหลือ และตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมด้านใดด้านหนึ่ง ตนคิดว่า สตรียุคใหม่แต่ละคนมีคุณค่าในตัวเอง จึงอยากให้ผู้หญิงทุกคนนำศักยภาพของตัวเองมาทำงานทางด้านสังคมด้วย แต่ในฐานะของภรรยาและแม่ อันดับแรกเราต้องดูแลครอบครัวมาเป็นอันดับ 1 ตอนนี้ครอบครัวของตนและลูกๆ โตหมดแล้ว จึงมีเวลาที่จะออกมาทำงานทางด้านสังคม แรงบันดาลใจในการทำงาน คือ ต้องมีความมุ่งมั่นและทำด้วยใจ การทำงานไม่ได้หวังผลสิ่งตอบแทน แต่ที่ได้รับคือความสุขใจ

 รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน

          รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทสรรหาด้านข้าราชการ ผู้บริหารที่ริเริ่มผลักดันให้มีโครงการวิจัยในการดูแลสวัสดิภาพสาธารณะที่สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า ปลื้มปีติที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนเป็นสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ สตรีมีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพราะมีความเข้าใจองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของคนในสังคม มีความละเอียดอ่อนมากกว่า และเห็นโอกาสในการต่อยอดทำให้ดียิ่งขึ้น การจัดการสิ่งแวดล้อมต้องยึดหลักเกื้อกูล สมดุล และเอื้ออาทร หน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของเพศใดเพศหนึ่ง งานที่ทำเน้นวิจัยเพื่อนกระดับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสาธารณะ เป้าหมายในการทำงานทำอย่างเต็มที่และดีที่สุด นำมาสู่โอกาสใหม่ๆ เข้ามา ผลงานที่ผ่านมาร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะครบวงจร คัดแยกขยะเปียกจากครัวเรือน จำนวน 10.5 ล้านครัวเรือน จาก 17 ล้านครัวเรือน ถือว่าเกินเป้าหมาย ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งมนุษย์เป็นตัวการก่อโลกร้อน และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายคาร์บอนเครดิต

นางบังอร วิลาวัลย์

          นางบังอร วิลาวัลย์ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทจังหวัด จาก จ.ปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เผยความรู้สึกว่า มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานรางวัล สตรีเปรียบเหมือนแม่ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว เช่นการเลี้ยงดูลูก ขณะเดียวกันต้องเคารพสามีและญาติพี่น้อง ถือเป็นการให้เกียรติผู้อื่น วัฒนธรรมนี้สามารถสร้างได้ในบ้าน ทำให้บ้านมีความสุข ครอบครัวถือเป็นที่หนึ่ง จากนั้นจึงดูแลสังคม ในการทำงานบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตอาสา เพศหญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน ความยากไม่ได้อยู่ที่เพศหญิง แม้อายุเข้าสู่ 70 ปี ยังลงพื้นที่และทำงานจิตอาสาตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 และจะร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ