เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและพันธกิจของมูลนิธิฯ รวมถึงเป็นการระดมทุนสําหรับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562” ภายใต้แนวความคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชตำเนินทรงเปิดงาน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประธานมูลนิธิอาลาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิดติมศักดิ์ตลอดชีพ พร้อมด้วย คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน นําโดย ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ข้าราชการ รวมถึงประชาชนจำนวนมาก อาทิ สายสม วงศาสุลักษณ์, ดร.คฑา ชินบัญชร, ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์, วรลักษณ์ ตุลาภรณ์, พนิตตา ศรีสะอาด, ยุพา-นวลพรรณ ล่ำซำ, พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์, รมิดา อินทรเจริญ, จิราพรรณ เบญญศรี, รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์, น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์, พงศ์อุมา ดิษยะศริน ฯลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาดิ เมื่อวันก่อน

 

 

 

 

 

                เมื่อ กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงบริเวณจัดงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมูลนิธิ จากนั้นองค์ประธาน พระราชทานพระราชานญาดให้ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการจัดงานเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงเยี่ยมร้านค้ารับเชิญต่างๆ พร้อมกับทรงร่วมกิจกรรมถอนขนห่าน ก่อนเสด็จฯ กลับ

 

 

 

 

                ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่จัดแสดงในโซนนิทรรศการ ภายในบริเวณชั้น 1 ของอาคารนิมิบุดรแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินคัที่ระลึกและผลิดภัณฑ์จากร้านคำของมูลนิธิอาลาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งในปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ยังได้ประทานภาพดอกกุหลาบฝีพระหัตถ์ไห้มูลนิธิฯ นำมาจัดทำเป็นลวดลายของแก้วเซรามิกฝังคริสตัลและจานรองเซรามิคซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนจำกัด และยังได้ทรงพระกรุณาปรุงตับบดเสวยด้วยพระองค์เอง ประทานให้มูลนิธิฯ นำมาจำหน่าย เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ นำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยนับเป็นพระกรุณาคุณอย่างสูงยิ่ง

 

 

 

 

                งาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 จัดขึ้นระหว่งวันที่ 5-14 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 1100-2100 น.(สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา 2200 น.) ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ (ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู)

 

 

รมิดา อินทรเจริญ-จิราพรรณ เบญญศรี-รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

-น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์-พงศ์อุมา ดิษยะศริน

 

 

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์-วรลักษณ์ ตุลาภรณ์-พนิตตา ศรีสะอาด

 

 

ยุพา-นวลพรรณ ล่ำซำ - พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์