ข่าว

ในหลวงทรงขอบใจคณะองคมนตรีช่วยกันดำรงความมั่นคงของประเทศชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวโรกาสให้ประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรีใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ทรงขอบใจที่ช่วยกันดำรงความมั่นคงของสถาบันและประเทศชาติ

     เมื่อวลาประมาณ 18.49 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 คน ได้แก่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายเกษม วัฒนชัย นายพลากร สุวรรณรัฐ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายศุภชัย ภู่งาม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช และ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

    พล.อ.เปรมนำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชน ทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

     ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสตอบว่า “ขอบใจ และแสดงความยินดีและขอบใจที่มีน้ำใจมาช่วยงาน ที่ว่าองคมนตรีในยุคนี้ปัจจุบันนี้ ก็จะได้รับการมอบภารกิจ ตลอดจนได้รับโอกาสหรือหน้าที่ ที่จะให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยกันดำรงความมั่นคงของสถาบันและประเทศชาติ ตลอดจนแบ่งงานกันให้ละเอียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าใครทำอะไร เรื่องความชำนาญก็จะให้ขอคำแนะนำ ตลอดจนปรับความสำคัญในการทำงานให้สามารถสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ ของสถาบันและประเทศชาติ เป็นเรื่องแผ่นดิน มีเรื่องต่างๆ ที่จะมอบให้ก็มาก ดังที่ได้เคยคุยกันนอกรอบแล้ว ขอขอบคุณและได้ป๋าเป็นประธาน ก็อุ่นใจแล้ว ทุกคนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในรัชกาลก่อน หลายคนก็เชื่อมือกัน”

     ก่อนหน้านี้ เวลา 17.44 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2557 รวม 4 หลักสูตร จำนวน 452 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง กับเข็มพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

     โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศของเรา จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบอย่างสำคัญต่อการบริหารงานของชาติได้เข้ารับการศึกษาอบรมเรื่องการเมืองการปกครองเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอันกระจ่างถูกต้อง และมีแนวความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันในนโยบายและกระบวนการพัฒนาบริหารประเทศ แต่อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเรา ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องและมีความมั่นคงแข็งแกร่งนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ท่านทั้งหลายจึงควรร่วมมือร่วมความคิดกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะช่วยกันปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองของเรา ให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่นด้วยความรู้สึกมั่นใจและภูมิใจได้ว่า บ้านเมืองไทยนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันประเสริฐสุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด