9 มิ.ย. 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง "กำหนดอาณาเขต สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี" 

ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๙๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้กำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี ขึ้นที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน เพื่อเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น

ประกาศระบุว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่สำหรับคุมขังผู้ต้องขังเข้าใหม่ จึงกำหนดใช้พื้นที่บางส่วนของสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และสามารถคุมขังผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลให้พื้นที่สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีลดลง จึงต้องกำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีใหม่ ให้ตรงตามความเป็นจริง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงให้ยุบเลิกสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่ง กระทรวงยุติธรรม ที่ ๙๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ และกำหนดอาณาเขตสถานกักขังใหม่ ณ ที่ตั้งเดิม โดยเรียกชื่อว่า “สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี” เนื้อที่ ๑๓ ไร่๓ งาน๘๒ ตารางวา มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 

 

"ราชกิจจา" ประกาศ กำหนด"อาณาเขตสถานกักขังกลางปทุมธานี"  เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา

"ราชกิจจา" ประกาศ กำหนด"อาณาเขตสถานกักขังกลางปทุมธานี"  เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา