สถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประชาชนเป็นอย่างมาก บางคนอาจจะต้องตกงาน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแบกภาระ ร้านค้า สถานที่ต้องปิดตัวลง ด้วยภาระหนี้สิน และทางโรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดเทอมได้ เนื่องจากลดการเสี่ยงติดโควิด ซึ่งมีโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้เสียงชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก หลังโพสต์ภาพประกาศว่า งดเก็บค่าเทอม เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง

ซึ่งมีประกาศว่า โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ประกาศว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนหนองไผ่ ตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์ดังกล่าวฯ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อนักเรียน กางเกงนักเรียน กระโปรงนักเรียน ในอัตรา ดังนี้ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี

1.2 ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียน กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดกีฬาตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด

1.3 กรณีจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน นำส่งเอกสารที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ตามวัน เวลา ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย สามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0-5678-2295

1.4 กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์สมัครใจบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอให้ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบฯ

2.การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2.1 งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท

2.2 งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น (SMET Classroom) ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท

2.3 เก็บค่าประกันชีวิต และสาธารณกุศล จำนวน 300 บาท ชำระผ่านครูที่ปรึกษา ภายในเดือนมิถุนายน แจ้งรายงานตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ตามมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนงดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อเทคโนโลยี สื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด”

 

หลังจากได้ประกาศออกไป ทำให้ผู้ปกครองแห่ชื่นชมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้อย่างดีเยี่ยม