8 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง และสำนักงานองคมนตรี ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา

ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา

ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา

ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา

ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา

ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เหรียญจักรพรรดิมาลา

อ่านต่อ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทั้งหมดที่นี่