นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์เมื่อวันที่  29 เม.ย.  2564  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทให้ไม่เกินร้อยละ4 ต่อปีโดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีการรับฝากเงินประเภทประจำที่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแล้วให้สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดสำหรับบัญชีที่ได้เปิดไว้ก่อนมีประกาศฉบับนี้

กสส.ออกประกาศนายทะเบียนคุมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลลดต้นทุนการเงินสหกรณ์

                           นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กสส.ออกประกาศนายทะเบียนคุมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลลดต้นทุนการเงินสหกรณ์

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี นั้นส่งผลให้สามารถลดต้นทุน  ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตรบางแห่งที่กำหนดไว้สูงถึงร้อยละ 5- 7 ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยลดรายจ่ายของสมาชิกลงได้

อีกทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ  4  ต่อปี ไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับ เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 50 สตางค์
นอกจากนี้ ในอดีตเคยมีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาก่อนเช่นกัน อาทิ ในปี2543 กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน     ร้อยละ  7 และปี 60 สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เกินร้อยละ  4.5  ทั้งนี้ในการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม