สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ ประกาศพบบุคลากรณ์ทางการแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
 

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง พบบุคลากรทางการแพทย์เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ด้วยปรากฎว่า มีแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดวงกว้างในระยะนี้ จำนวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณะกรรมการต้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีใด้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันฯ ได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปสอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ เช่น การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ได้ดำเนินการทำความสะอาด อบ Ozone ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ตังนี้

๑.กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ การให้บริการผู้ป่วยนอก ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการตรวจ รักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ให้บริการ ดังนี้
๒.งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน

๓. ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ท้ายนี้ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกล (Telemedicine) แทน และปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการทุกท่านมา ณ ที่นี้

นายแพทย์อติศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

"สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ" พบหมอติดเชื้อโควิด-19