กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ เปิดให้ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ขอกู้ได้รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี

คุณสมบัติ
1.มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
3.ประกอบอาชีพอิสระในท้องที่ที่ยื่นกู้
4.ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19                                                                                                                        5.ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

รายละเอียดการกู้
1.วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
2.ไม่มีผู้ค้ำประกัน
3.ยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.64 ที่ efund.dep.go.th

เอกสารใช้ในการขอกู้
1.บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
2.ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
3. รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
4.แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
5.สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)

กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น
1.ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
2.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
3.เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1479 ตลอด 24 ชั่วโมง