จากการที่ ครม.อนุมัติโครงการ "เราชนะ" ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคนทั้งหมด 31.1 ล้านคนกรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

 

1. เป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ ครม. อนุมัติโครงการ "เราชนะ"

 

 

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายประกันสังคม

 

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน

 

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

5.ไม่เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี

 

6.ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์โครงการ "เราชนะ" มี 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1.เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐประมาณ 14 ล้านคน ไม่ต้องไปลงทะเบียนจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาทโดยในจำนวน 7,000 บาทนี้ จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย (เริ่ม 5 ก.พ.2564 )

 

2.ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง หรือ เที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลเดิมที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้แล้วเพื่อตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอนุมัติเยียวยาดังกล่าวก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์เป็นรายสัปดาห์จำนวน 8 สัปดาห์ในวงเงิน 7,000 บาท (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.2564)

 

 

3. ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่มีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564 สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ในระยะเวลาถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.2564)

 

สามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง หรือผู้ให้บริหารอื่นๆ ที่จะไปลงทะเบียนที่โครงการเราชนะ ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถเข้าไปร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่ www.เราชนะ.com ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มหน่วยใช้จ่ายเป็นการบริการขนส่งสาธารณะโครงการนี้ไม่มีการเสียภาษี

 

ดูชัดๆ 3 กลุ่มดังนี้เฮ รับสิทธิ์ "เราชนะ" 7,000 บาท ที่เหลือแห้ว