วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 และวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย

พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการจัดชุนุมสาธารณะอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณใกล้เคียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ ๑ ให้บุคลากมาปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในเวลาทำการปกติ ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรจะอนุญาตให้บุคลากรเดินทางกลับที่พักอาศัยเร็วกว่าเวลาปฏิบัติงานปกติก็ได้

ข้อ ๒ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตของวันที่ ด๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนงานว่าจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด ทั้งนี้ ขอให้เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางมาหรือเดินทางกลับของนิสิตและบุคลากรเป็นสำคัญ

ข้อ ๓ กรณีกิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นนอกจากการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดี ที่กำกับการปฏิบัติงนหรือคำกับดูแล วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางมาหรือเดินทางกลับของนิสิตและบุคลากรเป็นสำคัญ

ข้อ ๔ ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดสำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยลัย (ฝ่ายประถมและฝ้ายมัธยม) ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตมประกศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่
กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ หากสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ด๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ศาสตราจารย์ ดรบัณฑิต เอื้ออาภรณ์) อธิการบดี

จุฬาฯ ออกประกาศ เรื่องการเรียน-การปฏิบัติงาน หลังมีการจัดชุมนุมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง