16 ต.ค.63  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  ลงนามในคำสั่ง เรื่องการห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่  โดยระบุว่า 

ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 63 นั้น เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยประชาชน และมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 และลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563  และ ข้อ 5 แห่งประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้  

1. ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
1. 1 ถนนเพลินจิต จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม
1.2 ถนนราชดำริ จากแยกประตูน้ำ ถึงแยกราชดำริ
1.3 ถนนพระราม 1 จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

2. ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ 
2.1 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม
2.2 ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้า บีทีเอสสยามถึงสถานี เพลินจิต
2.3 ท่าเรือประตูน้ำและท่าเรือชิดลม ทั้งสองฝั่ง 
3. มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไข และเงื่อนเวลา ในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
 

                        ผบ.ตร.ออกคำสั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร สถานที่