16 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5%  ที่โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล

โดยมี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริหารสคบ. สมาคมค้าทอง และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเข้าร่วม โดยนายธนกร กล่าวว่า พิธีมอบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมค้าทองคำ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทองรูปพรรณของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทองรูปพรรณ โดยมีผู้ประกอบธุรกิจผลิตทองรูปพรรณที่เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์จำนวน 65 ราย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซื้อทองรูปพรรณไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก ทางสคบ.จึงต้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ และหากมีการเอาเปรียบผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฏหมายทันที       

                                        "ธนกร" มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ

ด้านพล.ต.ต.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้า
ที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) กำหนดให้ระบุราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำ ตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศ โดยผู้ประกอบการจะต้องระบุข้อมูลดังกล่าวที่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า แต่จากการกำหนดให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณนั้น พบว่าผู้ผลิตจะมีวิธีการผลิตที่หลากหลาย เป็นผลให้ทองรูปพรรณมีปริมาณความบริสุทธิ์แตกต่างกัน ประกอบกับมีผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับการรับซื้อคืนทองรูปพรรณที่ไม่ตรงกับข้อความบนฉลากสินค้า ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว สคบ.จึงร่วมกับสมาคมค้าทองคำจัดทำโครงการจัดระเบียบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ ๙๕% ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว ๔ ครั้ง มีอายุการให้การรับรอง ๒ ปี 

                               "ธนกร" มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ

 


 

                                     "ธนกร" มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ

 

โดยได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณจากโรงงานผู้ผลิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปทำการตรวจสอบด้วยวิธีเอ็กชเรย์ (x-ay) และหลอมละลาย (fire assay) เพื่อตรวจสอบหาปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณหลังหลอมละลาย โดยกำหนดให้ทองรูปพรรณที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๑๐ กรัมขึ้นไปต้องมีปริมาณความบริสุทธิ์หลังหลอมละลายไม่ต่ำกว่า ๙๓.๕ % และทองรูปพรรณที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๑๐ กรัมต้องมีปริมาณความบริสุทธิ์หลังหลอมละลายไม่ต่ำกว่า ๙๒.๕ %