เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11 จัดงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร (นยปส.) รุ่นที่ 11 เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” และการอภิปราย เรื่อง “องค์กรคุณธรรม… โปร่งใสยุค 4.0”

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

โดย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร จากนั้นในช่วงบ่าย มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมโปร่งใสยุค 4.0” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆจากหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1-11  คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"

นยปส.จัดสัมมนา "ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI"