ประธานคณะกรรมการอัยการและอดีตอัยการสูงสุด "อรรถพล ใหญ่สว่าง "ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุด ระบุชัด คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการและการไม่เห็นแย้งของตำรวจในคดี"บอส" ไม่มีผลตามกฎหมาย เพราะอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งฟ้องคดีนี้ไปแล้วและอัยการสูงสุดคนก่อนได้สั่งยุติการพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมของ"บอส" การที่รองอัยการสูงสุดหยิบคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาและสั่งไม่ฟ้องอีกทั้งที่ไม่มีอำนาจ คำสั่งฟ้องจึงยังมีผลอยู่เหมือนเดิม

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการและอดีตอัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือถึงนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด โดยเนื้อหามีใจความสรุปได้ว่า กรณีการร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธหรือบอส อยู่วิทยา อัยการสูงสุดคนก่อนคือ ร.ต.ต. พงษ์นิวัติ ยุทธภัณฑ์บริการ ได้สั่งให้ยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธ ดังนั้นจึงต้องถือว่าคำสั่งฟ้องคดีนี้ที่สั่งไว้โดยอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

หนังสือระบุต่อไปว่า หากมีกรณีขอความเป็นธรรมอีก การที่พนักงานอัยการคนใดจะหยิบยกเพื่อความเป็นธรรมโดยสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมและมีคำสั่งใดๆใหม่ต้องมีคำสั่งจากอัยการสูงสุดก่อน จึงจะดำเนินการได้เพราะอัยการสูงสุดคนก่อนได้วินิจฉัยไว้แล้วให้ยุติการพิจารณากรณีร้องขอความเป็นธรรม หากพนักงานอัยการผู้ใดมีการหยิบยกการร้องขอ
ความเป็นธรรมขึ้นพิจารณาอีกและมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดก่อน ไม่น่าจะกระทำได้ และจะมีผลให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อๆมาทั้งหลายไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทำให้คำสั่งต่างๆที่มีตามมารวมทั้งคำสั่งไม่ฟ้องไม่อาจมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายได้

ดังนั้นกรณีที่รองอัยการสูงสุดหยิบยกการร้องขอความเป็นธรรมขึ้นพิจารณาอีกครั้งทั้งที่อัยการสูงสุดคนก่อน มีคำสั่งให้ยุติไปแล้ว ต้องถือว่าคำสั่งไม่ฟ้องยังไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ การส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พิจารณาแล้วไม่แย้งคำสั่ง ก็ไม่เป็นผลให้เกิดเป็นคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายและคำฟ้องเดิมของอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ต้องถือว่ายังไม่ได้ถูกกลับและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอยู่ 
 ในการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรมหลังจากอัยการสูงสุดคนก่อนคือ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ มีคำสั่งให้ยุติการพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธ มีแต่เฉพาะ"อัยการสูงสุด"เท่านั้นที่พิจารณาได้  รองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนไม่มีอำนาจสั่งคดีดังกล่าว คำสั่งฟ้องของอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ก็ยังคงใช้บังคับอยู่เช่นเดิม