พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ( ฉบับที่ 13 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า  1. ปิดสถานที่

                                 1.1 สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่
                                 1.2  สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 

                         

2. สถานที่ตามข้อ 1 ที่มีความพร้อมจะเปิดดำเนินการและให้บริการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันตามคำสั่ง ศบค. และยื่นเรื่องขอเปิดดำเนินการต่อสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตรวจแนะนำและเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการและให้บริการต่อไป 

ผู้ว่า กทม.เซ็นคำสั่งผ่อนปรนให้เปิดสนามชนไก่-ชนโค แต่ต้องทำตามเงื่อนไข 

ผู้ว่า กทม.เซ็นคำสั่งผ่อนปรนให้เปิดสนามชนไก่-ชนโค แต่ต้องทำตามเงื่อนไข 

ผู้ว่า กทม.เซ็นคำสั่งผ่อนปรนให้เปิดสนามชนไก่-ชนโค แต่ต้องทำตามเงื่อนไข