กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) หลังมาตรการผ่อนปรนล็อกดาวน์ ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 19,378 ราย พบว่า นอกเหนือจากการใส่หน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย ซึ่งปฏิบัติตามได้ 91% เท่ากับช่วงล็อกดาวน์แล้ว พฤติกรรมอื่นๆ ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโรคโควิด-19 ของประชาชนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ลดลงเหลือ 83.4% กินร้อนช้อนตัวเอง ลดลงเหลือ 82.3% การรักษาระยะห่าง 1 - 2 เมตร ลดลงเหลือ 60.7% และการระมัดระวังไม่เอามือจับหน้าหรือจมูกปาก ลดลงเหลือ 52.9% ทำให้ภาพรวมพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ลดลงเหลือ 72.5%

 

โดยหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนล็อกดาวน์ โควิด-19 แล้ว สถานที่ที่ประชาชนเดินทางไปมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ตลาดสด / ซูเปอร์มาร์เก็ต 74% รองลงมา คือ ที่ทำงาน 60.5% คลินิก / โรงพยาบาล / สถานพยาบาล 29.1% ร้านอาหารแบบนั่งทาน 21% ร้านตัดผม / เสริมสวย 17.6% ศาสนสถาน 11% สวนสาธารณะ 6.8% สนามกีฬา 3.9% ร้านตัดขนสัตว์ / ร้านรับฝากสัตว์ 3.5% แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ 3.1% และสนามกอล์ฟ 2.8% ขณะที่สัดส่วนการเดินทางออกนอกจังหวัดอยู่ที่ 26% ส่วนมากเป็นการเดินทางไปทำงาน เยี่ยมญาติ / เพื่อนฝูง และทำธุระจำเป็นต่างๆ

 

ขณะที่ การจัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลังผ่อนปรนล็อกดาวน์ ในทุกสถานที่ เช่น จัดให้มีที่ล้างมือ / เจลแอลกอฮอล์ การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากาก ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ในภาพรวมอยู่ที่ 57.6% โดยสถานที่ที่จัดมาตการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด คือ โรงพยาบาล / คลินิก / สถานพยาบาล ค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรการอยู่ที่ 70.3% รองลงมา คือ สถานที่ทำงาน 65.2% ตลาดสด / ซูเปอร์มาร์เก็ต 57% ร้านตัดผม / เสริมสวย 50.8% ร้านอาหารแบบนั่งทาน 50.2%

สำหรับสถานที่ที่ค่าเฉลี่ยการจัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ต่ำกว่า 50% คือ ศาสนสถาน สนามกอล์ฟ ร้านตัดขนสัตว์ / ร้านรับฝากสัตว์เลี้ยง สวนสาธารณะ สนามกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์

 

 

คนไทยการ์ด โควิด-19 ตก ภาพรวมป้องกันตนเองลด หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์

 

คนไทยการ์ด โควิด-19 ตก ภาพรวมป้องกันตนเองลด หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์

 

คนไทยการ์ด โควิด-19 ตก ภาพรวมป้องกันตนเองลด หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์

 

 

คนไทยการ์ด โควิด-19 ตก ภาพรวมป้องกันตนเองลด หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์