เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายสุริยัณห์  หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทยในประเด็นผู้ที่จะเข้ามาทำแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยหรือที่เรียกว่าผู้ทำเเผนนั้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ทำแผนไว้โดยเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ผู้ทำเเผนฟื้นฟู จึงอาจเป็นบริษัทลูกหนี้ หรือกรรมการลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้ 

การเสนอผู้ทำแผนฯนั้นผู้ร้องขอฟื้นฟูหรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านก็สามารถเสนอผู้ทำเเผนได้ เมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเเล้ว หากมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ปกติศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนไปพร้อมกับคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ  แต่ถ้าศาลเห็นว่ายังไม่สมควรตั้งบุคคลที่เสนอเป็นผู้ทำเเผน ก็สามารถมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไป แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน หลังจากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรายงานผู้ที่ได้รับการเลือก ให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งในขั้นสุดท้าย

ส่วนคุณสมบัติผู้ทำแผนเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลต้องพิจารณา เเต่โดยหลักการควรเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจของลูกหนี้ มีความสามารถ และมีความสุจริต ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีหนี้จำนวนมาก และเจ้าหนี้หลายราย ย่อมขึ้นกับข้อเท็จจริงแต่ละกรณี เเต่เงื่อนไขสำคัญคือ เจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้ส่วนใหญ่ ตามสัดส่วนและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ต้องเห็นชอบเพื่อให้แผนฟื้นฟู ผ่านมติที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยการเจรจาต่อรองอาจขึ้นกับ เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้รายใหญ่,การปรับโครงสร้างองค์กรของลูกหนี้ รวมทั้งผู้ที่จะใส่เงินลงทุนใหม่เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งกรณีนี้อาจจะมาจากภาครัฐก็ได้ เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้เห็นว่า การฟื้นฟูกิจการเป็นประโยชน์มากกว่าให้กิจการของลูกหนี้ล้มละลาย ต้องถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด เพราะตามกฎหมาย แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลจะเห็นชอบได้นั้น บรรดาเจ้าหนี้ต้องได้รับชำระหนี้โดยรวมมีมูลค่ามากกว่า การที่ลูกหนี้ต้องล้มละลาย แม้ว่าเจ้าหนี้อาจต้องลดหนี้ลงบางส่วน และทยอยได้รับเงินจากการผ่อนเวลาชำระหนี้ ส่วนเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้ข้างน้อยแม้ไม่ยินยอมกับเงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการ กฎหมายก็บังคับให้ต้องยอมรับ หากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีมติยอมรับแผนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

นายสุริยัณห์ โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงความพร้อมของศาลล้มละลายในการรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยว่า ศาลล้มละลายกลางมีความพร้อมในการดำเนินการอย่างมาก เพราะศาลล้มละลายก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินและคดีที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทที่มีหนี้จำนวนมากนับหมื่นหรือแสนล้านบาท รวมทั้งคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางโดยตลอด ในช่วงหลายปีมานี้ ก็มีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลล้มละลายกลางหลายคดี

ส่วนประเด็นเรื่องการฟื้นฟูกิจการสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพกิจการนั้นเอง,การสนับสนุนของเจ้าหนี้และผู้ที่ใส่เงินลงทุนใหม่,การแข่งขันของอุตสาหกรรม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจในภาพรวม แต่ปัญหาที่เกิดในทางคดี มักจะมีที่มาจากความขัดแย้งระหว่าง ลูกหนี้,เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้กระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ดังนั้นการเจรจาเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ได้ข้อยุตินอกกระบวนการศาล ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยทีเดียว

โฆษกศาลฯเผยศาลล้มละลายพร้อมรับคดีฟื้นฟูการบินไทย