เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการ ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563  พ.ศ.2563 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา  ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า“พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓”

มาตรา  ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรา ๓ มิให้นำบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ และหมวด ๗และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับแก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระ   ตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
มาตรา๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/037/T_0001.PDF

บัญชีท้าย 
1.หน่วยงานรัฐ
2.หน่วยงานของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
3.มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา และองค์กรไม่แสวงหากำไร
4.กิจกาาด้านเกษตรกรรม
5.กิจการด้านอุตสาหกรรม
6.กิจการด้านพาณิชยกรรม
7.กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8.กิจการด้านพลังงาน ไอน้ำ น้ำ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง 
9.กิจการด้านการก่อสร้าง
10.กิจการด้านการซ่อมและการบำรุงรักษา
11.กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า
12.กิจการด้านการท่องเที่ยว
13.กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล
14.กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
15.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
16.กิจการด้านประกอบวิชาชีพ
17.กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน
18.กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ
19.กิจการด้านการศึกษา
20.กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ
21.กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย
22.กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

 

 

                                                            ราชกิจจาฯประกาศหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

                                                         ราชกิจจาฯประกาศหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

                                                          

                                                            ราชกิจจาฯประกาศหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

                                                             ราชกิจจาฯประกาศหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

                                       ราชกิจจาฯประกาศหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล