อย. เปิดศูนย์รับเรื่องเข้า-ออกด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นศูนย์กลางดำเนินการรับเอกสารคำขอ รวมถึงส่งมอบเอกสารใบสำคัญทางไปรษณีย์ รองรับการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลดการเดินทาง เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยเปิดให้บริการแล้ววันนี้

 

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโดยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อขออนุญาต และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่ อย. อย. จึงได้เปิดศูนย์รับเรื่องเข้า-ออกด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับผู้ประกอบการช่วงโควิด-19 ในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการ ดังนี้ 

 

 

-    ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ก่อนยื่นคำขอและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ทาง https://www.thai-fda.com/เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามและขอคำแนะนำในการเตรียมเอกสาร             คำขอได้อย่างถูกต้อง 
-    ช่องทางยื่นคำขอและส่งเอกสารทางhttp://http://www.fda.moph.go.th/Pages/CV_Dropbox.html หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์รับเรื่องเข้า-ออกด้านการบริการผลิตภัณฑ์           สุขภาพ  (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail : [email protected] 
-    ให้บริการส่งใบแจ้งชำระเงินทางออนไลน์ 
-    ให้บริการจัดส่งหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบการโดยตรงทางไปรษณีย์และอีเมล์ 

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. พร้อมพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การประกอบธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด   หากผู้ประกอบการต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 02 - 8215509

                    อย. เพิ่มช่องทางรับเรื่องเข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลดเสี่ยงโควิด-19