เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ 

โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ หากเทศกาลประเพณีสงกรานต์ยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖ต จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวักสมุทรสาคร จึงออกคำสั่งสมุทรสาครฉบับที่ ๕ ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

 

 

ด่วน สมุทรสาคร​ห้ามขายสุราและของมึนเมาตั้งแต่ 10 - 20 เมษายน​ นี้