ศูนย์โควิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากสเปน กำลังติดตามผู้ใกล้ชิดมาประเมินความเสี่ยง

วันที่ 5เมษายน 2563 ศสตราจารย์ ตร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิหยาลัย ได้แจ้งมาทีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ว่ามีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 คน หลังจากที่เดินทางกลับจากสหราขอาณาจักรสเปนได้รับการตรวจคัดกรองโรด COVD-19 ตามประกาศของหาวิทยาสัยที่กำหนดให้นิสิตที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานตัวและเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ซึ่งกรณีนี้ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่าผลการทดสอบการติดเชื้อจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและคอหอย (PCR) เป็นผลบวก ขณะนี้นิสิตคนดังกล่วอยู่ในความดูแลของแพทย์ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นับว่านิสิตที่ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สี่ของจุฬาฯ
 

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป

 

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

จุฬาฯพบนิสิตติดเชื้อโควิดรายที่ 4 หลังกลับจากสเปน