กรมการขนส่งทางบกประกาศระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดพัทลุงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ได้ออกคำสั่งห้ามบุคคลใดเดินทาง เข้า - ออกเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกช่องทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และซ่องทางรรมชาติ และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้อนุติในหลักการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลางมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ด หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร และหมวด ๒ หมวด ๓ และรถโดยสารไม่ประจำทาง
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด จัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด หรือระงับการเดินรถ
หรือจำกัดพื้นที่การเดินรถในเส้นทางหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD 19) อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการชนส่งผู้โดยสาร
ระงับการเดินรถในเส้นทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ที่มีต้นทางหรือปลายทางในขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
กรณีเส้นทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ที่เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกำหนดเส้นทาง
ผ่านจังหว้พัทลุงห้ามหยุดและจอดเพื่อขนถ่ายผู้โดยสารในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง


 

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ระงับการเดินรถข้า - ออกภายในเขตพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง เว้นแต่เป็นการเดินรถผ่านจังหวัดพัทลุงโดยไม่หยุด
และจอดเพื่อขนถ่ายผู้โดยสารในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ด่วน ขนส่งประกาศระงับการเดินรถโดยสารพื้นที่ จ.พัทลุง