เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอจํากัดการเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ดังนี้

 

 

 

               1. อนุญาตให้มีผู้เยี่ยมไข้ได้ 2 คน ต่อผู้ป่วย 1 ราย ต่อวัน

               2. อนุญาตให้เยี่ยมไข้ได้เฉพาะ

               ช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.

               3. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเยี่ยมไข้โดยเด็ดขาด

               4. โปรดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เยี่ยมไข้ และล้างมือหรือทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยครั้ง

               จึงขอเรียนแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

               ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

               ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

 

 

 

รพ.จุฬาฯ ประกาศ จํากัดการเยี่ยมไข้ผู้ป่วย