มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงมีคําสั่งให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญ ทุกเขต ทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ดังต่อไปนี้

               ข้อที่ 1 สวมเครื่องแบบมูลนิธิร่วมกตัญญ ทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน

 

 

 

               ข้อที่ 2 พกบัตรประจําตัวประชาชน

               ข้อที่ 3 จอดประจําจุดจอดที่ชัดเจน โดยจํานวนอาสาสมัครฯ ในแต่ละจุดจอดไม่ควรเกิน 6 คน เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ผู้ประสบภัย

               ข้อที่ 4 ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดรุนแรง ณ ปัจจุบัน ให้อาสาสมัครฯ ประเมินผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ หากประเมินแล้ว ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ หรือ ผู้เสียชีวิต อยู่ภายใต้เกณฑ์การสอบสวนโรค ให้อาสาสมัครฯ แจ้งข้อมูลมาที่ศูนย์วิทยุพระนครหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท่านประจําการอยู่ทันที

               ข้อที่ 5 ถือปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2563 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกรณีโรคระบาดรุนแรง