สมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊ก... #ประเทศไทยต้องชนะประชาชนต้องร่วมมือครับ

      ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษ ศอฉ.ต้องเด็ดขาด กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์

         คนไข้โกหกปกปิดข้อมูลจนหมอติดโรคโควิดรายวัน รักษาแล้วต้องรับโทษส่งดำเนินคดีจำคุกและปรับทันที

        มาตรา 18ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามมาตรา 9 มาตรา10มาตรา11หรือมาตรา 13 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ