คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

กทม.รับลูกพ.ร.ก.ฉุกเฉินพร้อมสู้โควิด-19

24 มีนาคม 2563 - 19:48 น.
พรกฉุกเฉิน,โควิด-19,ข่าววันนี้,COVID-19
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 848 ครั้ง

กทม.พร้อมรับ-ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะประกาศใช้ 26 มี.ค.นี้


24 มีนาคม 2563 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

 

 

กรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร้อมรับและปฏิบัติตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กรในการบริหารงานในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ลดความเสียหาย หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้คณะทำงานพิจารณารายละเอียดร่างแผนฯ ดังกล่าวก่อนจะมีการนำมาใช้ปฏิบัติจริง 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ทั้งนี้จะพิจารณาแบ่งลักษณะงานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1.งานที่หน่วยงานจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้ และไม่สามารถปฏิบัติจากที่บ้านได้ เช่น  งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชน งานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นต้น ประเภทที่ 2.งานที่สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (Work from Home) โดยใช้ระบบงานพื้นฐาน 

 

ทั้งนี้เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อให้สะดวกขึ้น และเป็นงานที่ไม่ควรหยุดชะงักเป็นเวลานาน หรือเป็นงานที่สามารถมาปฏิบัติที่หน่วยงานได้เป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็น ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น งานธุรการ งานจัดทำแผน ฯลฯ  

 

ประเภทที่ 3.งานที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน สามารถชะลอ หรือระงับการดำเนินงานชั่วคราวได้ เช่น งานจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์งานตามความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนของงานที่ต้องมาปฏิบัติในกรณีเกิดโรคระบาดแล้ว จะกำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนการทำงานและสถานที่ปฏิบัติงานต่อไป 

 

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.63 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง สำนักงานเขตร่วมกับชุมชนทั้ง 50 เขต หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬา ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข

 

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ สามารถผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าได้รวมทั้งสิ้น 118,053 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.63) โดยบางส่วนได้แจกจ่ายให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อ อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทางหนึ่งแล้ว

 


 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ