23 มี.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับข้อเรียกร้องจากสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสมาคมฯแท็กซี่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

       โดยทางเครือข่ายนำโดย นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมฯ มีข้อเรียกร้องเนื่องจากกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ ที่ประสบปัญหามากกว่า 1 แสนคัน โดยต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งดูแลในเรื่องสหกรณ์ ช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ผู้ขับรถแท็กซี่ ในการงดเว้นหรือผ่อนผันการชำระหนี้ การผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

       นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องบางส่วนที่ทางสมาคมฯ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้ขอความช่วยเหลือทางกระทรวงฯ นำเรื่องเข้าหารือต่อรัฐบาล ในการจัดการเรื่องพักชำระหนี้หรือการลดดอกเบี้ยที่ต้องดำเนินการกับสถาบันการเงินต่างๆ

      นายอลงกรณ์ กล่าวตอบว่า  จะนำเสนอข้อเรียกร้องต่อ  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯโดยทันที
เพื่อเร่งบำบัดทุกข์ให้กับสหกรณ์แท็กซี่ที่มีรายได้ลดลงจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งนอกจากประเด็นข้อเรียกร้องแล้วทางกระทรวงยังจะดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อช่วยสร้างรายได้ และอาชีพใหม่ๆสำหรับแท็กซี่ เช่น ในธุรกิจการทำอาหารส่งออนไลน์ (Cloud Kitchen) ซึ่งแท็กซี่สามารถบริการส่งอาหารหรือส่งสินค้าผ่านระบบ platform ออนไลน์ฟู้ดดีลิเวอรี่ต่างๆเช่น Grab Kitchen หรือในช่วงผลไม้กำลังจะออกมาในรอบการผลิตปีนี้เป็นจำนวนมาก แท็กซี่สามารถร่วมในโครงการขนส่งกระจายสินค้าไปยังลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้หรือสร้างแนวอาชีพใหม่แก่ผู้ประกอบการแท็กซี่ รวมถึงเสนอให้แท็กซี่เพิ่มบริการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค จากห้างร้านสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยกันสร้างโอกาสในวิกฤติ