คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ
ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจัหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว

 

ตามที่จังหวัดอุบลราชานี ได้มีคำสั่งที่  ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่องการระงับการเดินทางเข้า- ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน
การค่าและซ่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว โดยระงับการใช้ช่องทาง
ณ จุดผ่านแดนถาวรปากแซง ตำบลพระลาน อำเภอนาตาล นั้น
เนื่องจากสถานการณ์ของไรติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease covid -19)
อันเป็นโรคติต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย
(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันราย
ของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาส
การแพร่ระบาดของโรคๆ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรือง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-
ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีคำสั่ง ดังนี้
๑. ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
๒.ระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ
๓. สำหรับการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน ๖ คน และต้องผ่านการตรวจ
คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคคิดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ จุดผ่านแตนถาวรซ่องเม็กแลัวเท่านั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 

ปิดด่านช่องเม็กอุบล ระงับการเดินทางเข้าออกตลอดแนวชายแดน