ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ว่า นักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) และขณะนี้นักศึกษาฝึกงานคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อ ธนาคารได้ดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covID-19 ดังต่อไปนี้ • ให้พนักงานสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ทุกคน พบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองและให้หยุดปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

            โดยทันที รวมถึงแยกตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน  ปิดทําการสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2553 เพื่อทําความสะอาด  และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค และจะเปิดให้บริการในวันที่ 23 มีนาคม 2563 • ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ สามารถใช้บริการสาขาของกรุงศรีที่อยู่ใกล้เคียงคือ สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) สาขาตลาดพลู และสาขาสะพานพระเจ้าตากสิน หรือใช้บริการของ ธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Krungsri Mobile App (KMA) และ Krungsri Online (KOL) ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

 

            กรุงศรีขอเน้นย้ำว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่เป็น มาตรฐานตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทําความสะอาดและ ฆ่าเชื้อโรคเป็นประจําในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสําคัญ กรุงศรีขอให้ลูกค้าและผู้มาติดต่อธนาคารทุกท่านมั่นใจในมาตรการของธนาคารในการป้องกันความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และสามารถใช้ช่องทางการให้บริการของธนาคารได้ตามปกติ