วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเลย คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้แก่ 

 

 

             MRS.Yang Yang ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง และ Ms.Deng Peipei ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเมือง เดินทางไปติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำลดลงช่วงบริเวณอำเภอเชียงคาน – อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้แทนส่วนราชการ ให้การต้อนรับ 

ผู้แทนทูตจีนร่วมกับรัฐบาลไทยแก้ปัญหาภัยแล้งแม่น้ำโขง                  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ บรรยายสรุปถึงสถานการณ์ภัยแล้งอันเนื่องมาจากแม่น้ำโขงมีระดับน้ำลดลง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลย ถือเป็นพื้นที่แรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน และเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอันเนื่องมาจากแม่น้ำโขงมีระดับน้ำลดลง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจนเกิดภาวะวิกฤติ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ตำบลปากตม ตำบลเชียงคาน และตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน และ ตำบลปากชม ตำบลห้วยพิชัย และหาดภัมภีร์ อำเภอปากชม 
  ผู้แทนทูตจีนร่วมกับรัฐบาลไทยแก้ปัญหาภัยแล้งแม่น้ำโขง               สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ในระยะสั้น หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการในเชิงให้ความรู้กับประชาชน โดยการแจ้งเตือนเรื่องการเพาะปลูก การประมงพื้นบ้าน การเดินเรือข้ามฝาก เรือประมง และเรือท่องเที่ยว บริเวณริมแม่น้ำโขงให้ติดตามข่าวซึ่งอาจเกิดผลกระทบ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลรายงานประจำวันของสถานการณ์แม่น้ำโขงให้ประชาชนได้รับทราบ ในระยะยาว กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณแม่น้ำเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และสามารถบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเลยตอนล่างในช่วงฤดูแล้ง

ผู้แทนทูตจีนร่วมกับรัฐบาลไทยแก้ปัญหาภัยแล้งแม่น้ำโขง

                 ด้านนายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า ทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมทั้งได้ชื่นชมหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

ผู้แทนทูตจีนร่วมกับรัฐบาลไทยแก้ปัญหาภัยแล้งแม่น้ำโขง

                 ขณะที่  MRS.Yang Yang กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่มณฑลยูลนาน มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 300,000 คน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการทำการเกษตรเช่นเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาปริมาณน้ำที่ปล่อยจากแม่น้ำล้านช้างอย่างชอบด้วยเหตุผล และหลังจากรัฐบาลไทยได้หารือร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอให้มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำของจีน 1,070 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อช่วยประเทศปลายน้ำในการต่อสู้กับภัยแล้ง และได้มีการประสานงานกับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำของไทยอย่างใกล้ชิด