กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) รุ่นที่ 1 จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

          การจัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติครั้งนี้ ได้มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม สำหรับรูปแบบของการฝึกอบรมจะเน้นไปที่การฝึกภาคปฏิบัติท่ามกลางการปฏิบัติจริง หรือ Learning by doing ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ 

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

          ทั้งนี้ ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ได้เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยาภาพของพนักงานฝ่ายปกครอง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันผู้กระทำความผิดที่พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระทำความผิดใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการฝึกสร้าง “ทีมบังคับใช้กฎหมาย” ของพนักงานฝ่ายปกครองภายในจังหวัด เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด” ต่อไป

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า

เสริมศักยภาพปลัดอำเภอเมืองรถม้า