royal coronation
18 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

อัยการ MOU ป.ป.ช.เชื่อมระบบข้อมูลออนไลน์คดีทุจริต

14 มกราคม 2563 - 15:11 น.
อัยการ,MOU,ปปช,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 113 ครั้ง

 "รองอัยการสูงสุด" เผย MOU 3 ข้อ เชื่อมข้อมูลคดีออนไลน์-พัฒนาระบบร่วมกัน-ตรวจทานความถูกต้องข้อมูลสม่ำเสมอ มั่นใจทำคดีเร็ว-โปร่งใส-ตรวจสอบได้

 

 

                 14 ม.ค.2563 - ที่ห้องประชุม 303 สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.เเจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 10.00 น. "นายสาวิตร บุญประสิทธิ์" รองอัยการสูงสุด และ "นายวรวิทย์ สุขบุญ" เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

              โดย "นายสาวิตร" รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการนำโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการกำหนดแนวทางปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น

 

 


           

 

             ประกอบกับนโยบายการบริหารงานของ "นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์" อัยการสูงสุดในข้อที่ 3 ที่ต้องการให้สำนักงานอัยการสูงสุด นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว

 

 

             โดย สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตกลงร่วมมือกัน 3 ข้อ เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น  1.จะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตระหว่างหน่วยงาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูลคดีทุจริตไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

 

 

 

 

 

             2.สำนักงานอัยการสูงสุด กับสำนักงานป.ป.ช.จะร่วมกันจัดทำ ข้อกำหนดหรือวิธีการหรือแนวทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูล และพัฒนาปรับปรุงระบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ ตามที่จะได้มีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน

 

             3.ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีกระบวนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

           "การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิตอลในการดำเนินคดีทุจริตที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้ง 2 หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น"

 

             รองอัยการสูงสุด กล่าวอีกว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารบบคดีที่เคยใช้ในรูปแบบเล่ม เป็นการใช้งานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้เปิดใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเมื่อต้นปี 2562 เป็นต้นมา โดยผลการดำเนินการสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทำให้สำนักงานอัยการสูงสุด สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคดีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรมประมง และขณะนี้กำลังพัฒนาระบบ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

 

 

 

 

 

             นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเรียกว่าระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน (AGO-Tracking) ผ่านทาง Mobile Application เพิ่มช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานอัยการได้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคดีได้โดยสะดวกและรวดเร็วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมด้วย

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ