เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

 

 

               มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่นๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครู อาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

 

 

 

               1. นายบัญชา แสงหิรัญ ที่ปรึกษา

               2. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร

               3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

               4. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

               5. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3

               6. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

               7. รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร

               8. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

               9. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม กรรมการบริหาร

               10. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการบริหาร

 

 

 

               11. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการบริหาร

               12. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหาร

               13. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร

               14. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร

               15. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร

               16. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร

               17. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการบริหาร

               18. นายชนินทร จิตตวิริยานุกูล กรรมการบริหาร

               19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรรมการบริหาร

               20. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการบริหาร

               21. นายษฐา พงษธา กรรมการบริหาร

               22. นางธนวรรณ พงษธา กรรมการบริหาร

                23. นางสาวกุศลิน มุสิกุล กรรมการบริหาร

               24. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กรรมการบริหาร

               25. หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ กรรมการบริหาร

               26. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ

               27. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 1

               28. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 2

               29. พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก

               30. พลอากาศตรีจักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 1

               31. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 2

               32. นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 3

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

               ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม