7  มกราคม 2563 สบส.เชิดชูศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับพัฒนาดีเด่น ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 

 

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า เครื่องมือแพทย์ มีความสำคัญต่อการรักษาและการใช้งานทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยโรงพยาบาลต้องมีระบบการจัดการให้เครื่องมือแพทย์เพียงพอ พร้อมใช้ มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย มีการรวมศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อเวียนกันใช้ระหว่างหอผู้ป่วย

 

ลดการสะสมเครื่องมือแพทย์ตามหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ซ้ำซ้อน ลดภาระงานของพยาบาล มีกระบวนการซ่อม บำรุงรักษา ทดสอบ เก็บรักษา นำส่ง และติดตามประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

 

ขอให้มั่นใจ กรมสบส.ชูศูนย์เครื่องมือแพทย์มาตรฐาน ปลอดภัย

 

 

โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือแพทย์ให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ

 

นายสมชาย อินทร์เนียม  ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ 2562  ที่ผ่านมาได้ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งหมด 10 แห่ง 

 

ขอให้มั่นใจ กรมสบส.ชูศูนย์เครื่องมือแพทย์มาตรฐาน ปลอดภัย

 

 

โดยมี 7 แห่ง ที่สามารถพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในระดับ พัฒนาดีเด่น ของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ 1) โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

2) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 3) โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 6) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 7) โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ มีการหมุนเวียนกันใช้เครื่องมือแพทย์ระหว่างหอผู้ป่วย การนำเครื่องเข้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ การบำรุงรักษา การทดสอบความพร้อมใช้งาน

 

 

ขอให้มั่นใจ กรมสบส.ชูศูนย์เครื่องมือแพทย์มาตรฐาน ปลอดภัย

 

 

การเก็บรักษา การนำส่ง การติดตาม การจัดการด้านเอกสารการจดบันทึกและการติดตามประเมินผล และเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นได้ โดยในปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อประชาชนได้รับบริการสุขภาพ ด้วยเครื่องมือแพทย์ ที่เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อไป