เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ความว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด

 

 

 

              ส่งผลให้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ได้เป็นรองประธาน ก.อ. ตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ ก.อ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติให้ นายวิเชียร ถนอมพิชัย กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญา จึงมีผลให้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ และ นายวิเชียร ถนอมพิชัย ซึ่งเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ตามมาตรา 18 (4) (ก) พ้นจากตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 25 (4) และเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ดังกล่าวว่างลงก่อนถึงกำหนดวาระ นั้น

 

 

 

              บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 18 (4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว คือ

              1. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน

              2. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

              อัยการสูงสุด

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ