ข่าว

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562 ความว่า เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

              ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562”

              ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

              ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2550 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ เวนคืนที่สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

 

 

 

              ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

              “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

              “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

              “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่มีการเรียนการสอน

              “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

              “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

              ข้อ 5 เครื่องแต่งกายนักศึกษา ให้ใช้ได้เฉพาะผู้มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคน

              ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้อำนาจออกระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

อ่านข่าว - ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ

 

 

 

อ่านทั้งหมดที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/310/T_0065.PDF

 

 

 

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.

 

 

 

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.

 

 

 

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.

 

 

 

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.

 

 

 

ราชกิจจาฯ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ นศ.

 

 

 

logoline