เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ คงเหลือ จํานวน 18 คน นั้น

 

 

 

              บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายศักดา นพสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ตําแหน่งรองเลขาธิการพรรค ต้องคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3494 - 3495/2562 จําคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ทําให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรค และความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ข้อ 53 และข้อ 55

              นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

 

 

              ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติคงเหลือ จํานวน 17 คน ได้แก่

              1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค

              2. นายอารี ไกรนรา รองหัวหน้าพรรค

              3. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองหัวหน้าพรรค

              4. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ รองหัวหน้าพรรค

              5. นางลลิตา ฤกษ์สําราญ รองหัวหน้าพรรค

              6. นายวิโชติ วัณโณ รองหัวหน้าพรรค

              7. นางลินดา เชิดชัย เลขาธิการพรรค

              8. นางสาลี่ คีตะนิธินันท์ รองเลขาธิการพรรค

              9. นางสาวกิ่งดาว กับปะหะ เหรัญญิกพรรค

              10. นายองอาจ คําทอง นายทะเบียนสมาชิกพรรค

              11. นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรค

              12. นายธีระพงษ์ เผ่ากา รองโฆษกพรรค

 

 

 

              13. นายรยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรค

              14. นายเทวกฤต พรหมมา ผู้อํานวยการพรรค

              15. นายพรศักดิ์ ศรีละมุล กรรมการบริหารพรรค

              16. นายเถลิงยศ บุตุคํา กรรมการบริหารพรรค

              17. นางวารีรัตน์ แก้วเงิน กรรมการบริหารพรรค

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

              พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

              นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค