สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาท ส่งเสริมการทำการวิจัยทางการศึกษา นำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร


อ่านข่าว สกสว.แจง ขั้นตอนการจัดสรรทุน Strategic Fund ปี 2564

 

               วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำการวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

 

                ผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คือ

 

               1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

               2. เป็นข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

               3. เป็นบุคคลทั่วไป / นักวิจัยทั่วไป

 

กทม.ให้ทุนวิจัยทางการศึกษา หมดเขต 31 ม.ค.2563

 

               หัวข้องานวิจัยและลักษณะงานวิจัยที่จะให้ทุน คือ หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 

               1. การส่งเสริมหรือรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

               2. การยกระดับผลการทดสอบ PISA ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

กทม.ให้ทุนวิจัยทางการศึกษา หมดเขต 31 ม.ค.2563

 

 

               ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ รายละเอียด เงื่อนไข และขอใบสมัครขอรับทุนได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา (ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น) สำนักการศึกษา เขตคลองสาน หรือดาว์นโหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation

 

กทม.ให้ทุนวิจัยทางการศึกษา หมดเขต 31 ม.ค.2563

 

               โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยส่งได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา (ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น) สำนักการศึกษา เขตคลองสาน โทร. 0-2437-6631–5 ต่อ 3478