เวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) แถลงข่าว การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

 

               นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่ ขสมก.ได้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. เพื่อให้แผนดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนได้อย่างยั่งยืน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ลดภาระการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ลดปัญหาการจราจร และลดมลภาวะทางอากาศ 

 

               โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

ยืนยันแผนฟื้นฟู ขสมก. ผู้บริหาร-สหภาพ เข้าใจตรงกัน

 

                แต่เนื่องจาก ขสมก.ขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับปรุงแผนฟื้นฟูที่เพียงพอ ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้การประชุมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไป

 

 

              ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการ ขสมก.ได้เชิญประชุมประธาน และตัวแทนสมาชิก สร.ขสมก. เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้ สร.ขสมก. มีความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้อำนวยการ ขสมก.แล้ว

 

ยืนยันแผนฟื้นฟู ขสมก. ผู้บริหาร-สหภาพ เข้าใจตรงกัน

 

               ถือเป็นโอกาสดีที่ ขสมก.จะเปิดแถลงข่าวการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ให้สาธารณชนรับรู้ จึงได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมี นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. และนายบุญมา ป๋งมา ประธาน สร.ขสมก. แถลงข่าวร่วมกัน