กรณีชาวชุมชนพหลโยธิน 40 และ 42 รวมตัวร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างหอพัก ภายในซอยพหลโยธิน 40 ทั้งเรื่องมลภาวะ ฝุ่น และเสียงดัง รวมทั้งตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องทำประชาพิจารณ์หรือไม่

 

 

               นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ พบอาคารดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 

กทม.แจงหอพัก ซ.พหลโยธิน 40 ไม่ต้องทำ EIA

 

                เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2561 กำหนดให้อาคารที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ต้องเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

               ซึ่งอาคารที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนห้องพัก 44 ห้อง และพื้นที่ใช้สอยอาคาร 1,586 ตารางเมตร น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เบื้องต้น สนย. ได้ประสานแจ้งสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

               ด้าน นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ที่ได้กำหนดให้ประเภทโครงการ/กิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 ประเภท

 

กทม.แจงหอพัก ซ.พหลโยธิน 40 ไม่ต้องทำ EIA

 

               ซึ่ง กทม. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในประเภทโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 5 ประเภท ไม่รวมถึงการก่อสร้างหอพัก 5 ชั้นดังกล่าว

 

               ด้าน นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ อาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น ประเภทอยู่อาศัยรวม จำนวน 1 หลัง 44 ห้อง มีพื้นที่ 1,586 ตารางเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

 

               และไม่เข้าข่ายต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวกับตัวแทนชุมชนแล้ว

 

กทม.แจงหอพัก ซ.พหลโยธิน 40 ไม่ต้องทำ EIA

 

               ทั้งนี้ อาคารดังกล่าว จะต้องดำเนินการก่อสร้างตามมาตรการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522