เวลา 12.00 น. วันที่ 12 ธ.ค.2562 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

 

               ในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศทุกประการ โดยให้หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำศูนย์ฯ รายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อประสานงานในการดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 

               ทั้งนี้ในที่ประชุม ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายภารกิจต่างๆ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน เช่น การป้องกันผักตบชวาและวัชพืชจากคลองต่างๆ และจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้ตาข่ายกั้น ไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

               โดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกัน ซึ่งเมื่อเวลา 05.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 180 คน และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ จำนวน 540 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

               ในส่วนของกล้อง CCTV จำนวนกว่า 3,500 ตัว ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบความพร้อมให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ทำการทดสอบการทำงานและการเชื่อมโยงระบบกับกระทรวงกลาโหมแล้ว

 

               สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ให้ช่วยสนับสนุนในการดูแลตัดกิ่งไม้ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของกล้องทุกตัว รวมถึงให้ประดับตกแต่งอาคาร ธง และผ้าประดับให้สวยงามสมพระเกียรติยศทุกจุด

 

               ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าการติดตั้งจอแอลอีดี (LED) จำนวน 31 จอ พร้อมเครื่องขยายเสียง ว่าได้ทดสอบระบบและการถ่ายทอดแล้วเมื่อเวลา 04.30 น. ซึ่งมีความพร้อมทุกจอ และจะเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดจากกรมประชาสัมพันธ์และช่อง NBT โดยเริ่มถ่ายทอดในเวลา 14.00 น. 

 

               นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคมได้รายงานถึงความพร้อมของการบริการอาหารและน้ำดื่มในส่วนของกรุงเทพมหานคร ว่ามีความพร้อมทั้ง 2 แห่ง ที่วัดอมรคีรี และริมคลองวัดราชนัดดาด้านข้างศาลาว่าการ กทม. รวมถึงความพร้อมของการจัดระเบียบคนเร่ร่อนที่บริเวณสนามหลวง ศาลฎีกา ม.ธรรมศาสตร์ และใต้สะพานพระราม 8 ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น.

 

               ในส่วนหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานความพร้อมถึงการดำเนินงานบริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น จุดบริการห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ จุดบริการทางการแพทย์ การติดตั้ง Balloon Light ให้แสงสว่างในจุดต่างๆ การรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเตรียมแจกร่มพับสีเหลือง 50,000 คัน แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

 

               ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ตนเองได้รับมอบหมายในทุกด้าน ทุกรายละเอียดไม่ให้มีความบกพร่อง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของพื้นที่ในพระราขพิธีสำคัญซึ่งเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

 

               โดยหลังจากปิดประชุมในเวลา 12.30 น. ปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมที่ประจำรถครัวสนามเคลื่อนที่ รวมถึงประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ บริเวณริมคลองวัดราชนัดดาด้านข้างศาลาว่าการ กทม. ด้วย โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมให้การต้อนรับ