เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 4,126 ราย ดังนี้

 

 

 

              1. ว่าที่พันตํารวจโท สมใจ เมืองหมิ้น เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

              2. ว่าที่พันตํารวจโท บุญมา น้อยบาท เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553

              3. ว่าที่พันตํารวจโท เฉลิมฤทธิ์ ถาวร เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

              4. ว่าที่ร้อยตํารวจโท พิพัฒนชัย เนตรสูงเนิน เป็น ร้อยตํารวจโท

              5. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมชัย ปัจจาเณย์ เป็น ร้อยตํารวจโท

              6. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อําพัน ภูสะทด เป็น ร้อยตํารวจโท

              ทั้ง 3 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

              7. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ชัยรัตน์ โยคะสัย เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558

              8. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ปิยเดช โพธิ์เมืองเพีย เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

              9. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก นพพล มักการุณ เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

              10. ว่าที่พันตํารวจตรี อํานวย วาจาสุจริต เป็น พันตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

 

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย

 

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย

 

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย